PZOZ Gdynia
Portowy Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Chrzanowskiego 3/5
81-338 Gdynia
Centrala:

+48 58 620 60 71

Rejestracja ogólna:

+48 58 620 49 55 | + 48 58 329 08 05

POZ

Godziny pracy lekarzy:

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

<

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
Konopko Joanna
07:00 – 14:00 07:00 – 14-00 11:00 – 18:00 07:00 – 14-00 07:00 – 14-00
Data   
Beata
07:30 – 11:30 11:00 – 17:00 07:30 – 11:30 07:30 – 11:30
Kaszyńska-Kiwnik   
Iwona
07:30 – 14:30 07:30 – 14:30 11:00 – 18:00 07:30 – 14:30 07:30 – 14:30
Staszewska Dorota 07:00 – 14:00 07:00 – 14:00 07:00 – 14:00 11:00 – 18:00 07:00 – 14:00
Wajda   
Dariusz
10:30 – 18:00 07:00 – 13:30 07:00 – 14:00 07:00 – 14:00 07:00 – 14:00

Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje opieką pacjentów przez całą dobę.

  • W godzinach 07:00 – 18:00 udzielamy świadczeń na terenie naszej placówki.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest od godziny 18 po południu do 8 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

  • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (nie obowiązuje rejonizacja), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza lub pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych  w domu pacjenta. W razie konieczności lekarz lub pielęgniarka udzielają pomocy w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego. Pomoc wyjazdowa udzielana jest jednak przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy przypisany do konkretnego obszaru. Lekarz udzielający pomocy w ramach opieki wyjazdowej może, jeśli zajdzie taka potrzeba, skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent ma prawo do zaświadczenia,
które związane jest z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego przez lekarza w trakcie przeprowadzonego osobiście badania. Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy lub kontynuowania nauki,
lub uczestnictwa w zajęciach sportowych, spoczywa na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi.
Każdy świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny) ma obowiązek umieścić wewnątrz przychodni (widoczne także z zewnątrz), adresy oraz numery telefonów podmiotów udzielających świadczeń po godzinie 18 oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

800 190 590 – Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP) – bezpłatny, całodobowy telefon informacyjny dotyczący m.in. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Placówki realizujące nocną i świąteczną opiekę zdrowotną w Gdyni:

  • Szpital Morski im. PCK w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1 (budynek 9a     (58) 726 09 39
  • Szpital Św. Wincentego a Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1 (wejście od Placu Kaszubskiego)   (58) 726 09 39
  • Przychodnia Vita-Med. Gdynia Chylonia, ul. Wejherowska 59    (58) 726 09 39

Szczegółowy wykaz placówek na stronie www.nfz-gdańsk.pl

 

Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia – zadeklarowanym w naszej przychodni przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego świadczymy usługi medyczne odpłatnie wg aktualnego cennika usług.

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej:

Badania hematologiczne:
– morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym,
– płytki krwi,
– retikulocyty,
– odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),
– poziom glikozylacji hmoglobiny (HbA1c).

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
– sód,
– potas,
– wapń całkowity,
– żelazo,
– stęzenie transferyny,
– mocznik,
– kreatynina,
– glukoza,
– test obciązenia glukozą,
– białko całkowite,
– proteinogram,
– albumina,
– białko C-reaktywne (CRP),
– kwas moczowy,
– cholesterol całkowity,
– cholesterol-HDL,
– cholesterol- LDL,
– triglicerydy (TG)
– bilirubina całkowita,
– bilirubina bezpośrednia,
– fosfotaza alkaliczna (ALP),
– minotransferaza asparaginianowa (AST),
– aminotransferaza alaninowa (ALT),
– gammaglutamylotranspeptydaza (GGT),
– amylaza,
– kinaza kreatynowa (CK),
– fosfataza kwaśna całkowita (ACP),
– czynnik reumatoidalny (RF),
– miano antystreptolizn O (ASO),
– hormon tyreotropowy (TSH),
– antygen HB-s-AgHBs,
– VDRL.

Badania moczu:

– ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu,
– ilościowe oznaczenie białka,
– ilościowe oznaczenie glukozy,
– ilościowe oznaczenie wapnia,
– ilościowe oznaczenie amylazy.

Badania kału:
– badanie ogólne,
– pasożyty,
– krew utajona – metodą immunochemiczną.

Badania układu krzepnięcia:
– wskaźnik protrombinowy (INR),
– czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),
– fibrynogen.

Badania mikrobiologiczne:
– posiew moczu z antybiogramem,
– posiew wymazu z gardła,
– ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej

Zdjęcia radiologiczne:
– zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej,
– zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej,
– zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej,
– zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Lekarz POZ może kierować chorych, którzy są pod jego opieką, jedynie na kolonoskopię i gastroskopię. Skierowanie na te badania musi wynikać z procesu leczenia i diagnostyki prowadzonego przez lekarza POZ. Na pozostałe badania, takie jak np. tomografia lub rezonans magnetyczny, kierować mogą jedynie lekarze specjaliści.
MAPA